Condicions generals de Contratació

INFORMACIÓ A L'USUARI

Aquest document contractual regeix la contractació de reserves d’allotjament a través del lloc web https://www.mediumhoteles.com, propietat de Medium Gestora, SL (d’ara endavant, el prestador), les dades de contacte del qual figuren també a l’avís legal d’aquest web.

 

Aquestes condicions han de romandre publicades al lloc web a disposició de la persona usuària per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte i poden ser modificades en qualsevol moment pel prestador. És responsabilitat de la persona usuària llegir-les periòdicament, ja que són aplicables les que es trobin vigents en el moment de la realització de comandes.

 

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat, excepte els supòsits expressament assenyalats en el Codi Civil i el Codi de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials.

 

L’acceptació d’aquest document comporta que la persona usuària:

Aquestes condicions tenen un període de validesa indefinit i són aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador.


El prestador informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals ofereix els seus serveis i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o les promocions que van ser contractats prèviament a la modificació.


Identitat de les parts contractants

D’una banda, el prestador del servei de reserves d’allotjament contractat per la persona usuària és Medium Gestora, SL, amb domicili social al carrer de Còrsega número 301 2n 3a de Barcelona (08008 Barcelona), CIF B62778279 i amb correu electrònic de contacte contacto@mediumhoteles.com.

I de l’altra, la persona usuària, registrada al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a Medium Gestora, SL.


Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual entre el prestador i la persona usuària en el moment en què aquesta accepta, durant el procés de contractació en línia, la reserva de l’allotjament temporal.


La relació contractual de reserva d’allotjament comporta l’ús i el gaudi de l’estada triada, per un temps limitat, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web. Els serveis extra s’han de contractar en el moment de fer la reserva.


Procediment de contractació

La persona usuària, per poder accedir als serveis o productes oferts pel prestador, ha de ser major d’edat i identificar-se a través del lloc web. Per això, la persona usuària ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), tal com figura a l’avís legal i la política de privacitat d’aquest lloc web.


Un cop realitzat aquest pas, s’informa que, d’acord amb allò que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), el procediment de contractació ha de seguir els passos següents:


1. – Clàusules generals de contractació
2. – Activació de reserves
3. – Dret de desistiment (anul·lacions)
4. – Reclamacions i resolució de litigis en línia
5. – Força major
6. – Competència
7. – Generalitats de l’oferta
8. – Preu i termini de validesa de l’oferta
9. – Despeses de transport
10. – Forma de pagament, despeses i descomptes
11. – Procés de compra
12. – Dissociació i suspensió o rescissió del contracte
13. – Garanties i devolucions
14. – Llei aplicable i jurisdicció

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Llevat d’una estipulació particular per escrit, la realització d’una reserva al prestador suposa l’acceptació per part de la persona usuària d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per la persona usuària no pot diferir de les del prestador si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel prestador.

2. ACTIVACIÓ DE RESERVES I PAGAMENT

El prestador ha d’informar prèviament la persona usuària sobre el procediment que cal seguir per fer la reserva del viatge.

 

El sistema automàtic de càlcul de disponibilitat i preus permet a la persona usuària escollir l’apartament o estudi que li interessi i procedir al seu pagament en línia. Segons la tarifa escollida per la persona usuària, la quantitat que cal abonar serà la següent:

Falta d’execució del contracte a distància

En el cas que el prestador no disposi d’allotjament o hi hagi una situació de sobrereserva, se n’ha d’informar el client i se li ha d’oferir una alternativa igual o millor a l’allotjament ofert sense cap cost, i sense cap responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin derivar al proveïdor.

 

El prestador no assumeix cap responsabilitat quan l’activació del servei no arribi a realitzar-se, perquè les dades facilitades per la persona usuària són falses, inexactes o incompletes.

3. CANCEL·LACIONS (dret de desistiment)

La persona usuària té els mateixos drets i terminis per procedir a fer la cancel·lació i/o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti la reserva, tant en línia com fora de línia.

 

Per a aquelles reserves que, amb relació a la tarifa escollida, permetin la seva cancel·lació, es podrà fer directament a través de la confirmació de reserva que la persona usuària va rebre al seu correu electrònic en fer la reserva.

4. RECLAMACIONS I RESOLUCIONS DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que la persona usuària consideri oportuna ha de ser atesa el més aviat possible i es pot realitzar en les adreces de contacte següents:

hotel medium valencia

hotel medium sitges park

hotel medium romàntic

hotel medium renaixença

Si durant el període de lloguer es produís alguna avaria a les instal·lacions o aparells elèctrics, la persona usuària ha d’avisar immediatament el prestador per resoldre com més aviat millor aquestes incidències.

 

En cas de força major (danys causats per aigua, incendi, etc.), el prestador ha de substituir l’allotjament reservat per un altre de les mateixes característiques.

 

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution, ODR)

D’acord amb l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre el prestador i la persona usuària, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer (l’organisme de resolució de litigis), que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral, ha de dialogar amb les dues parts per assolir un acord i pot finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

 

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorren en responsabilitat davant de qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació s’ha de demorar fins al cessament del cas de força major.

6. COMPETÈNCIA

La persona usuària no pot cedir, transferir ni transmetre els drets, les responsabilitats i les obligacions contractades.

 

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran cap modificació.

 

La persona usuària declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes condicions generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

Els detalls de cada reserva, com l’allotjament i el règim alimentari, s’informen a la persona usuària en la seva descripció respectiva a la pàgina web.

Totes les vendes efectuades estan sotmeses a aquestes condicions generals.

 

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la proposta comercial aquí estipulada no tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat per ambdues part. En aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

 

Atesos els continus avenços tècnics i les millores dels productes, el prestador es reserva la facultat de modificar les especificacions respecte de la informació facilitada a la seva publicitat, fins i tot en cas que no afecti el valor dels serveis oferts. Aquestes modificacions també tenen validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts.

 

Entrades i sortides

Entrades: El check-in es pot fer a partir de les 16.00 hores.

En arribar a l’hotel i d’acord amb la legislació vigent, la persona usuària ha de lliurar el full de reserva i es procedirà a identificar tots els ocupants de l’allotjament.

 

Sortides: El check-out és fins a les 12.00 hores.

 

Responsabilitats del client

– La persona usuària es compromet a respectar la normativa de la comunitat durant les hores de descans de 22.00 a 8.00 hores.

– No està permès fer servir els allotjaments per a celebracions de festes o comiats de solter, ni fer-hi soroll.

– En cap cas no està permès ocupar l’allotjament per part de més persones que les establertes en la capacitat màxima.

– Està prohibit penjar tovalloles i roba a les baranes dels balcons.

– Els nens han d’anar sempre acompanyats pels seus progenitors i sota la seva responsabilitat.

– La persona usuària és la responsable del comportament correcte de tots els seus companys de reserva. En cas contrari, el prestador es reserva el dret a expulsar els ocupants de l’allotjament, sense dret a futures reclamacions ni a cap mena de compensació.

– El propietari no es fa responsable de qualsevol dany directe o indirecte que es pugui ocasionar com a conseqüència del mal ús de l’allotjament, inclosos, sense cap limitació: destrosses, pèrdues després d’incendis, robatoris, delinqüència, accidents o altres tipus de danys.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada reserva inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA). Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les taxes turístiques (per a majors de 17 anys), l’assegurança de viatge, les despeses d’enviament, la manipulació, l’embolcall o qualsevol altre servei addicional i annexos al servei adquirit.

 

Els preus aplicables són els publicats al lloc web i s’expressen en moneda EURO. La persona usuària assumeix que la valoració econòmica d’alguns serveis pot variar en temps real. Els preus poden canviar diàriament mentre no es faci la reserva.

 

Qualsevol pagament realitzat comporta l’emissió d’una factura sota consentiment (article 63.3 RD 1/2007) a nom de la persona usuària registrada o de la raó social que aquesta hagi informat en el moment de fer la comanda. Aquesta factura es lliurarà a la persona usuària quan finalitzi el lloguer i es faci el pagament dels serveis contractats. En cas de voler rebre factura mitjançant correu electrònic, cal sol·licitar-ho per qualsevol dels mitjans que el prestador posa a la seva disposició.

 

Per a qualsevol informació sobre la reserva, la persona usuària pot contactar per telèfon o correu electrònic a través dels contactes següents:

hotel medium valencia

hotel medium sitges park

hotel medium romàntic

hotel medium renaixença

9. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El prestador és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les formes següents per efectuar el pagament d’una comanda:

 

  • Targeta de crèdit
  •  

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria —tals com SSL, dades introduïdes a pàgina segura, tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics—per evitar l’accés no autoritzat a les dades. Amb aquesta finalitat, la persona usuària accepta que el prestador obtingui dades per a l’efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

 

El prestador es compromet a no permetre cap transacció que sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa.

 

Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o l’oferta d’un producte o servei que no compleixi totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, comerciant o titular de la targeta o targetes.

10. PROCÉS DE COMPRA

La pàgina web té un sistema de cerca per diferents paràmetres per facilitar la tria de l’allotjament. Les reserves amb confirmació immediata tenen el preu del servei estipulat. Es pot fer la reserva en línia i afegir-hi els serveis extres que calgui.

 

Cal seleccionar les dates d’entrada i de sortida, les persones allotjades (adults i nens) i els serveis extres escollits i afegir-ho tot a la cistella. Només s’hi recullen els serveis seleccionats, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es calculen els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades introduïdes.

 

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per a ambdues parts.

 

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els passos següents per a una correcta formalització:

1. – Comprovació de les dades de facturació
2. – Comprovació de la reserva (dates, serveis…)
3. – Selecció de la forma de pagament
4. – Realització de la comanda (comprar)

 

Des de la reserva en línia, la persona usuària pot consultar la descripció i les característiques de l’allotjament, els serveis inclosos, els serveis opcionals (extres) i les condicions particulars.

11. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul o per qualsevol raó inaplicable, aquest terme o condició es considera separable i no afecta la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

 

El prestador pot, sense avís previ, suspendre o limitar l’accés de la persona usuària als seus serveis, de forma total o parcial, per qualsevol raó vàlida, incloent-hi, sense limitacions, quan la persona usuària no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ús aplicables.

 

Quan el prestador exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta clàusula, aquest exercici no pot perjudicar ni afectar l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició del prestador.

12. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels serveis oferts respon als articles següents, basats en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

 

Conformitat dels serveis amb el contracte

1. – Llevat de prova en contra, s’entén que els serveis són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, excepte que, per les circumstàncies del cas, algun no sigui aplicable:

a) Cal que s’ajustin a la descripció realitzada pel prestador.
b) Han de ser aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els serveis del mateix tipus.
c) Han de ser aptes per a qualsevol ús especial requerit per la persona usuària, quan ho hagi posat en coneixement del prestador en el moment de la subscripció del contracte, sempre que aquest hagi admès que el servei és apte per a aquest ús.
d) Cal que presentin la qualitat i les prestacions habituals d’un servei del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del servei i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes del servei fetes pel prestador.
e) Han de descriure els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels immobles facilitats pels propietaris, de manera que no la persona usuària no quedi obligada per aquestes declaracions públiques.

 

2. – La manca de conformitat que resulti d’un servei no realitzat o prestat s’ha d’equiparar a la manca de conformitat del contracte, sempre que la responsabilitat d’aquest recaigui sota la seva responsabilitat. En canvi, quan el servei no realitzat o prestat es degui a una negligència o mala pràctica de la persona usuària, no es pot considerar falta del prestador i s’ha de considerar conforme als termes del contracte.

 

3. – No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que la persona usuària conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin l’origen en informacions subministrades per la persona usuària.

Responsabilitat del PRESTADOR

El prestador ha de respondre davant la persona usuària de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament de l’allotjament i ha de reconèixer a la persona usuària el dret a la reparació del servei, a la substitució i a la rebaixa del preu.

 

Reparació i substitució del servei d’allotjament

1. – Si el servei d’allotjament no és conforme amb el contracte, la persona usuària pot optar per exigir-ne la reparació o la substitució, llevat que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què la persona usuària comuniqui l’opció triada, les dues parts s’hi han d’atenir. Aquesta decisió de la persona usuària s’entén sense perjudici del que disposen els supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el servei de conformitat amb el contracte.

 

2. – Es considera desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el servei si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients més grans per a la persona usuària.

La reparació i la substitució s’han d’ajustar a les regles següents:

– Seran gratuïtes per a la persona usuària les despeses necessàries realitzades per esmenar la manca de conformitat dels serveis contractats.
– Es duran a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per a la persona usuària, tenint en compte la naturalesa dels serveis i la finalitat que tinguin per a la persona usuària.
– Si conclosa la reparació i lliurat l’immoble, aquest continua sent no conforme amb el contracte, la persona usuària pot exigir-ne la substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.
– Si la substitució no aconsegueix posar l’immoble de conformitat amb el contracte, la persona usuària pot exigir-ne la reparació i la rebaixa del preu.

 

Rebaixa del preu

La rebaixa del preu i la resolució del contracte són procedents, a elecció de la persona usuària, quan aquesta no pugui exigir la reparació o la substitució del servei i en els casos en què aquestes no s’hagin dut a terme en un termini raonable o sense més inconvenients per a la persona usuària. No és procedent quan la manca de conformitat sigui de poca importància.

 

Criteris per a la rebaixa del preu

La rebaixa del preu ha de ser proporcional a la diferència existent entre el valor que el servei hauria tingut en el moment del lliurament si hagués estat conforme amb el contracte i el valor que el servei efectivament lliurat té en el moment del lliurament.

 

Terminis

Llevat de prova en contra, el lliurament s’entén fet el dia que figuri a la reserva.

 

La persona usuària ha d’informar de la manca de conformitat en el moment en què se n’hagi adonat o, com a màxim, en finalitzar l’estada. Tret de prova en contra, s’entén que la comunicació de la persona usuària ha tingut lloc dins del termini establert.

13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions s’han de regir o interpretar d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i la persona usuària acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili del propietari qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.


En cas que la persona usuària tingui el domicili fora d’Espanya, el prestador i la persona usuària renuncien expressament a qualsevol altre fòrum i se sotmeten a l’organisme de resolució de litigis que actuarà d’intermediari entre ambdós d’acord amb l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/ 2013, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia. Per a més informació, consulteu la clàusula 4 (RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA) d’aquestes condicions.