Política de Privacitat

Medium Gestora SL, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web https://www.mediumhoteles.com s’inclouen als fitxers automatitzats específics de persones usuàries dels serveis de Medium Gestora SL.

 

La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’exercici de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Medium Gestora SL.

 

Aquestes dades només seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries, amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat exposada anteriorment.

Medium Gestora SL adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes, i, derogant l’antiga LOPD, la nova Llei orgànica 3/2018, de 5 desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

 

La persona usuària pot en qualsevol moment exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts a l’esmentat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets el pot fer la mateixa persona usuària a través de l’enviament d’un correu electrònic a lopd@mediumhoteles.com o un correu postal a l’adreça Còrsega 301, 2a 3a, 08008 Barcelona (Barcelona).

 

La persona usuària manifesta que totes les dades facilitades són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades i comunicar els canvis a Medium Gestora SL.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

Medium Gestora SL tracta les dades personals recollides a través del lloc web https://www.mediumhoteles.com amb les finalitats següents:

 

1. Donar compliment a les obligacions, comercials, laborals, corporatives i comptables de l’empresa.
2. Prestar els serveis d’acord amb les necessitats particulars dels clients, per tal de complir els contractes subscrits.
3. Enviar informació comercial i butlletins sobre nous serveis oferts a la web i del sector.
4. Realitzar el procés d’arxivament, actualització dels sistemes, protecció i custòdia d’informació i bases de dades de l’empresa.
5. Executar un contracte subscrit a distància amb la persona usuària.
6. Prestar els serveis contractats per la persona usuària.
7. Enviar informació promocional per via electrònica.
8. Facilitar la informació sol·licitada per la persona usuària a través del formulari de contacte.

 

Medium Gestora SL recorda a la persona usuària que pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

 

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori i és impossible executar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Quant temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conserven mentre es mantingui la relació comercial o mentre no se sol·liciti la supressió d’aquestes dades i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.


Legitimació:

El tractament de les dades personals es realitza amb les bases jurídiques següents:


1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Medium Gestora SL, els termes i les condicions dels quals s’han de posar a disposició de la persona usuària de forma prèvia a una eventual contractació.
2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que la persona usuària ha estat informada d’aquest tractament mitjançant aquesta política de privacitat, que després d’haver-la llegit, en cas d’estar-hi d’acord, la persona usuària ha d’acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella disposada a aquest efecte.


En cas que la persona usuària no ens facilités les seves dades o ho fes de forma errònia o incompleta, Medium Gestora SL no podria atendre la seva sol·licitud i resultaria del tot impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.


Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Medium Gestora SL, excepte obligació legal.


Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què la persona usuària inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d’allotjament compartit, Medium Gestora SL no es fa responsable de l’incompliment per part de la persona usuària del RGPD.


Drets de propietat intel·lectual del web https://www.mediumhoteles.com

Medium Gestora SL és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, saber fer i tots els altres drets relacionats amb els continguts del lloc web https://www.mediumhoteles.com i els serveis que s’hi ofereixen, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web https://www.mediumhoteles.com sense consentiment previ i per escrit.


Propietat intel·lectual del programari

La persona usuària ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Medium Gestora SL, tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

Medium Gestora SL disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.


La persona usuària no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.


Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, la persona usuària necessita autorització per escrit per part de Medium Gestora SL i queda prohibit a la persona usuària accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Medium Gestora SL. La persona usuària assumeix la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir als servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.


Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Medium Gestora SL i, en particular:


1. La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
2. La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Medium Gestora SL, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
3. Els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
4. La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació de les mateixes.
5. La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.


La persona usuària té tota la responsabilitat sobre el contingut del web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.


La persona usuària és responsable respecte de les lleis i els reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, el comerç electrònic, els drets d’autor o el manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.


La persona usuària ha d’indemnitzar Medium Gestora SL per les despeses que generi la imputació de Medium Gestora SL en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a la persona usuària, incloent-hi honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.


Protecció de la informació allotjada

Medium Gestora SL realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o esborrament accidental de les dades per part de les persones usuàries. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades per les persones usuàries, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.


Els serveis oferts, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades per Medium Gestora SL quan aquesta pèrdua sigui imputable a la persona usuària; en aquest cas, s’ha de determinar una tarifa d’acord amb la complexitat i el volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de la persona usuària.


La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Medium Gestora SL.


Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI, Medium Gestora SL no envia comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.


En el cas de persones usuàries amb qui hi hagi una relació contractual prèvia, Medium Gestora SL sí que està autoritzat a enviar comunicacions comercials referents a productes o serveis de Medium Gestora SL que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.


En tot cas, la persona usuària, després d’acreditar la seva identitat, pot sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’atenció al client.